Archives of Basic and Clinical Research
Original Article

Evaluation of Right Ventricular Functions and Pulmonary Artery Distensibility in Patients with Pulmonary Hypertension Using Cardiac Magnetic Resonance Imaging

1.

Department of Radiology, Atatürk Unıversity Research Hospital, Erzurum, Turkey

2.

Department of Radiology, Sakarya University School of Medicine, Sakarya, Turkey

3.

Department of Cardiology, Biruni University School of Medicine, İstanbul, Turkey

Arch Basic Clin Res 2021; 3: 21-26
DOI: 10.5152/ABCR.2021.20044
Read: 166 Downloads: 68 Published: 01 February 2021

Objective: Pulmonary hypertension (PHT) is a chronic progressive disease characterized by an abnormal blood pressure increase in the pulmonary circulation. This study aimed to measure right ventricular volume and functions and pulmonary artery distensibility, which are important in the follow-up and prognosis of PHT, and to compare right ventricular measures between echocardiography and cardiac magnetic resonance imaging (CMRI).

Materials and Methods: Seventeen patients who were diagnosed with PHT with right heart catheterization between January 2014 and August 2019 were included. Following echocardiography, right ventricular ejection fraction, end-diastolic volume, end-systolic volume, and myocardial mass values were measured by CMRI in 12 patients. Similarly, the pulmonary artery pressure (PAP) was calculated through echocardiography and pulmonary artery distensibility through CMRI.

Results: No significant difference was found between the measurements of the right ventricular volume and functions obtained from CMRI images and those from echocardiography. Distensibility decreased with an increase in PAP, and a curvilinear ratio was found between the two values.

Conclusion: In the diagnoses and follow-up of patients with PHT, CMRI can be used as an alternative to echocardiography.
 


Pulmoner Hipertansiyonlu Hastalarda Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Kullanılarak Sağ Ventriküler Fonksiyonlarının ve Pulmoner Arter Distensibilitesinin Değerlendirilmesi 

Amaç: Pulmoner hipertansiyon (PHT), pulmoner dolaşımda anormal kan basıncı artışı ile karakterize kronik, ilerleyici bir hastalıktır. Bu çalışmada, PHT’nin takibi ve prognozunda önemli olan sağ ventrikül hacmi ve fonksiyonları ile pulmoner arter distensibilitesini kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ile ölçmeyi ve sağ ventrikül ölçümlerini ekokardiyografi sonuçları ile karşılaştırmayı amaçlamıştır.

Gereç ve Yöntem: Ocak 2014 ile Ağustos 2019 tarihleri arasında sağ kalp kateterizasyonu ile PHT tanısı alan 17 hasta çalışmaya dahil edildi. Ekokardiyografiyi takiben 12 hastada sağ ventrikül ejeksiyon fraksiyonu, diyastol sonu hacmi, sistol sonu hacim ve miyokardiyal kitle değerleri kardiyak MRG ile ölçüldü. Benzer şekilde, pulmoner arter basıncı (PAP) ekokardiyografi ile ve pulmoner arter distensibilitesi MRG yoluyla hesaplandı.

Bulgular: Sağ ventrikül fonksiyon ve hacmi ölçümlerinde MRI görüntülerinden elde edilen ile ekokardiyografiden elde edilen ölçümler arasında anlamlı fark bulunmadı.Distensibilite, pılmoner arter basıncındaki artışla azaldı ve iki değer arasında eğrisel bir oran bulundu.

Sonuç: PHT’li hastaların tanı ve takibinde kardiyak MRG ekokardiyografiye alternatif olarak kullanılabilir.
       

Cite this article as: Gozgec E, Kantarci M, Taydas O, Ogul H, Aksakal E. Evaluation of Right Ventricular Functions and Pulmonary Artery Distensibility in Patients with Pulmonary Hypertension Using Cardiac Magnetic Resonance Imaging. Arch Basic Clin Res 2021; 3(1): 21-6.

Files
ISSN 2687-4520 EISSN 2687-4482