Archives of Basic and Clinical Research
Case Report

A Case of Vogt Koyanagi Harada Syndrome Treated as a Pseudotumor Cerebri

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ulucanlar Göz Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Göz Kliniği, Ankara, Türkiye

Arch Basic Clin Res 2021; 3: 34-37
DOI: 10.5152/ABCR.2021.20017
Read: 190 Downloads: 63 Published: 01 February 2021

A 24-year-old female patient presented with blurred vision, tinnitus, and headache in another clinic. She was found to have bilateral optic disk edema and was initially investigated for increased intracranial pressure. As cranial imaging and the neurological examination were found to be completely normal, pseudotumor cerebri was suspected as the cause and the appropriate treatment was initiated. Due to no clinical improvement after one month of treatment, she applied to our clinic. In fluorescein angiography, bilateral optic disk edema and leakage from the discs, as well as multifocal leaking points were detected. In optical coherence tomography, bilateral areas of serous retinal detachment and increased choroidal thickness were detected. Based on all these findings, the patient was diagnosed as having Vogt Koyanagi Harada syndrome and was treated with 1 gr of methylprednisolone intravenously for days and azathioprine 50 mg two times a day. After one month of the treatment, the bilateral disk edema was resolved and visual acuities were increased in both eyes.


Psödotümör Serebri Gibi Tedavi Edilen Bir Vogt Koyanagi Harada Sendromu Olgusu

 Dış merkezde bulanık görme, kulak çınlaması ve baş ağrısı şikayeti ile başvuran 24 yaşında kadın hasta yapılan muayenesinde her iki gözde optik disk ödemi görülmesi üzerine kafa içi basınç artışı yönünden araştırılmış, kraniyel görüntüleme ve nöroloji konsültasyonunun normal olarak değerlendirilmesi üzerine psödotümör serebri tanısı konarak tedavi edilmiştir. Ancak bir ay sonra şikayetlerinin düzelmemesi nedeniyle kliniğimize başvurmuş, çekilen floresein anjiyografide bilateral disk ödemi ile diskten sızıntı ve multifokal noktasal sızıntı odakları görülmüştür. Optik koherens tomografide her iki gözde seröz retina dekolmanı alanları ve artmış koroid kalınlığının görülmesi üzerine, hastaya Vogt Koyanagi Harada sendromu tanısı konarak uygun tedavi başlandı. Üç gün intravenöz 1 gr pulse metilprednisolon ve azatiopurin 50mg 2x1 ile başlanan tedavisinin 1.ayında hastanın, her iki gözünde disk ödeminin gerilediği ve görme keskinliklerinin arttığı görüldü. 

Cite this article as: Budakoğlu Ö, Özdemir K, Berker N. A Case of Vogt Koyanagi Harada Syndrome Treated as a Pseudotumor Cerebri. Arch Basic Clin Res 2021; 3(1): 34-7.

Files
ISSN 2687-4520 EISSN 2687-4482