Archives of Basic and Clinical Research
Original Article

Determination of Coronary Artery Variations and Frequencies in the Eastern Anatolia Region by Using Multisectioned Computed Tomography

1.

Department of Radiology, Erzincan University, Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey

2.

Department of Anatomy, Erzincan University, Faculty of Medicine, Erzincan, Turkey

Arch Basic Clin Res 2021; 3: 65-69
DOI: 10.5152/ABCR.2021.21005
Read: 821 Downloads: 368 Published: 22 April 2021

Objective: Coronary artery variations are one of the most common anatomical changes, and its incidence is reported to be approximately 2%. These variations are usually asymptomatic, and they are detected incidentally; however, they can cause sudden death in young athletes. Although catheter angiography is used as the basic method for detecting coronary artery variations, currently the popularity of non-invasive methods is increasing. The aim of this study was to determine the frequency of coronary artery outflow variations in the Eastern Anatolia Region and to show the detectability of these variations with the same computed tomography (CT).

Materials and Methods: A total of 934 cases were included in the retrospective study. Coronary artery variations in these cases were identified and defined.

Results: Coronary artery exit anomaly was detected in 28 cases (2.99%). In the group of patients with coronary artery variation, the mean age was 53 ± 9 years.

Conclusion: Although coronary artery anomalies are generally asymptomatic and benign; anomalies classified as malignant can cause sudden deaths, especially in young athletes. Coronary CT angiography is a non-invasive, successful method that can be used in the detection of coronary artery pathologies and variations, especially in low-risk asymptomatic individuals.
 


Doğu Anadolu Bölgesinde Koroner Arter Varyasyonlarının ve Sıklıklarının  Çok Kesitli Bilgisayarlı Tomografi Aracılığıyla Saptanması
 

Amaç: Koroner arter varyasyonları en sık karşılaşılan anatomik değişikliklerden biri olup görülme sıklığı yaklaşık olarak %2 olarak bildirilmektedir. Bu varyasyonlar genellikle asemptomatiktir, insidental saptanırlar, bununla birlikte genç sporcularda ani ölüme sebep olabilirler. Koroner arter varyasyonlarının tespitinde temel yöntem olarak katater anjiyografi kullanılmaktayken; günümüzde non-invaziv yöntemlerin popülerliği artmaktadır. Bu çalışmanın amacı Doğu Anadolu Bölgesinde koroner arter çıkış varyasyonlarının sıklığını tespit etmek; aynı BT ile bu varyasyonların saptanabilirliğini göstermektir.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif çalışmaya toplam 934 olgu dahil edildi. Bu olgulardaki koroner arter varyasyonları tespit edilerek tanımlandı. 

Bulgular: Toplam 28 (%2.99) olguda koroner arter çıkış anomalisi tespit edilmiştir. Koroner arter varyasyonu saptanan hastaların grubunda yaş ortalaması 53±9 yıl olarak saptandı. 

Sonuç: Koroner arter anomalileri genelde asemptomatik ve benign olmakla birlikte; malign olarak sınıflanan anomaliler özellikle genç sporcularda ani ölümlere sebep olabilmektedir. Koroner BT anjiografi özellikle düşük riskli asemptomatik bireylerde koroner arter patolojilerinin ve varyasyonlarının tespitinde kullanılabilecek non invaziv, başarılı bir yöntemdir.  

Cite this article as: Kantarcı M, Aydın S, Diyarbakır S. Determination of Coronary Artery Variations and Frequencies in the Eastern Anatolia Region by Using Multisectioned Computed Tomography. Arch Basic Clin Res 2021; 3(2): 65-9.

Files
ISSN 2687-4520 EISSN 2687-4482