Archives of Basic and Clinical Research
Original Article

Effect of Taxifolin on DNA Mutation in Heart Myocardial Tissue Induced by Paclitaxel-Associated Oxidative Stress in Rats

1.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Farmakoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Arch Basic Clin Res 2021; 3: 53-58
DOI: 10.5152/ABCR.2021.20042
Read: 919 Downloads: 447 Published: 22 April 2021

Objective: Paclitaxel is a taxane-derived anticancer drug widely used in the treatment of many cancers. Cardiac toxicity is well known. It has been reported that paclitaxel reduces the total antioxidant capacity, increases lipid peroxidation and causes DNA damage in heart tissue. Our study suggests that taxifolin, a powerful antioxidant, may be useful in preventing paclitaxel-related heart damage. The effect of taxifolin on paclitaxel-induced oxidative heart damage were not found in literature. Aim of the study is to biochemically investigate the effect of taxifolin on paclitaxel-induced oxidative heart damage in rats.

Materials and Methods: The animals were divided into a healthy group (HG) treated with distilled water, paclitaxel treated control (PAC) and paclitaxel + taxifolin (PAT) groups.

Results: In the heart tissue of rats receiving paclitaxel, the amount of GSH was lower than taxifolin and the healthy groups. The amount of MDA, TPI, CK-MB and 8OHdG was significantly higher than taxifolin and the healthy group.

Conclusion: Paclitaxel caused oxidative stress and changed the oxidant-antioxidant balance in favor of oxidants, while Taxifolin changed the oxidant-antioxidant balance in favor of antioxidants and significantly prevented the 8OHdG increase. This information suggests that taxifolin may be useful in preventing paclitaxel-associated oxidative heart damage.
 


Taxifolinin, Sıçanlarda Paklitaksel İlişkili Oksidatif Stresle İndüklenen Kalp Myokard Dokusunda DNA Mutasyonuna Etkisi

Amaç: Paklitaksel birçok kanserin tedavisinde yaygın bir şekilde kullanılan ve kardiyak toksisitesi en iyi bilinen taxane türevi antikanser bir ilaçtır. Paklitakselin kalp dokusunda total antioksidan kapasiteyi düşürdüğü, lipid peroksidasyonunu artırdığı ve DNA hasarına yol açtığı bildirilmiştir. Çalışmamız güçlü antioksidan olan taxifolinin paklitaksel ilşkili kalp hasarını önlemede yararlı olabileceğine işaret etmektedir. Literatür taramalarında taxifolinin paklitakselle indüklenen oksidatif kalp hasarına etkisini araştıran çalışmalara rastlanmadı. Amacımız taxifolinin sıçanlarda paklitakselle indüklenen oksidatif kalp hasarına etkisini biyokimyasal olarak araştırmaktır.

Gereç ve Yöntem: Hayvanlar distile su uygulanan sağlıklı grup (SG), paklitaksel uygulanan kontrol (PAC) grubu ve paklitaksel+ taxi­folin (PAT) uygulanan grup olarak ayrıldı.

Bulgular: Paklitaxel alan sıçanların kalp dokusunda GSH miktarı düşük, MDA, TP I ve CK-MB ve 8OHdG miktarı ise taxifolin ve sağlıklı gruba göre anlamlı olarak yüksek bulunmuştur.

Sonuç: Paclitaxel oksidatif strese yol açmış ve oksidan antioksidan dengeyi oksidanların lehine değiştirirken, Taxifolin oksidan antioksidan dengeyi antioksidanların lehine değiştirmiştir ve 8OHdG artışını anlamlı olarak önlemiştir. Bu bilgiler, taxifolinin paclitaxelle ilişkili oksidatif kalp hasarını önlemede yararlı olabileceğini göstermektedir.  

Cite this article as: Mammadov R. Effect of Taxifolin on DNA Mutation in Heart Myocardial Tissue Induced by Paclitaxel-Associated Oxidative Stress in Rats. Arch Basic Clin Res 2021; 3(2): 53-8.

Files
EISSN 2687-4482