Archives of Basic and Clinical Research
Original Article

Evaluation of the Incidence of Retinal Vascular Disorders in Routine Ophthalmology Practice: One Year Follow-Up Results

1.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Arch Basic Clin Res 2020; 2: 7-10
DOI: 10.5152/ABCR.2019.27
Keywords : Retina, vascular, disorders.
Read: 205 Downloads: 94 Published: 18 December 2019

Objective: The aim of this retrospective study was to determine the incidence of retinal vascular disease among patients applied to the ophthalmology outpatient clinic.

Material and Method: The data of 682 patients who detected retinal vascular disorder were referred to the outpatient clinic of the Ophthalmology Unit of Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan Binali Yıldırım University between September 2018 and September 2019 were analyzed retrospectively.

Results: Of the 682 patients included in the study, 395 (57.9%) were male and 287 (42.1%) were female. Of the 195 patients with retinal vascular disease requiring treatment, 149 (76.4%) had diabetic retinopathy, 28 (14.4%) had branch retinal vein occlusion, and 8 (4.1%) had central retinal vein occlusion. In patients with diabetic retinopathy, the rate of patients requiring treatment was significantly lower than patients with retinal vein branch and central retinal vein occlusion at the time of diagnosis.

Conclusion: Retinal vascular diseases can be treated with early diagnosis and appropriate treatment without causing serious visual loss.


Amaç: Bu retrospektif çalışmada göz hastalıkları polikliniğine başvuran hastalar arasındaki retinal vasküler hastalık sıklığının saptanması amaçlanmıştır.

Gereç ve Yöntem: Eylül 2018- Eylül 2019 tarihleri arasında T.C. Sağlık Bakanlığı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi göz hastalıkları polikliniğine başvuran 682 retinal vasküler bozukluk saptanan hastanın verileri incelendi.

Bulgular: Çalışmada yer alan 682 hastanın 395 (57,9%)’i erkek, 287 (42,1%)’si kadındı. Tedavi gerektiren retinal vasküler hastalığa sahip 195 olgunun, 149 (76,4%) ‘unda diyabetik retinopati, 28 (14,4%)’inde retinal ven dal tıkanıklığı, 8 (4,1%)’inde santral retinal ven (ven kök) tıkanıklığı mevcuttu. Diyabetik retinopatili hastalarda tanı anında tedavi gereken hasta oranı retinal ven dal ve santral retinal ven tıkanıklığı mevcut olan hastalara göre anlamlı olarak düşüktü (p<0.001).

Sonuç: Retinal vasküler hastalıkların erken tanı ve uygun tedavi ile ciddi görme kaybına yol açmadan tedavi edilmesi mümkün olabilmektedir.

Cite this article as: Uğurlu A. Evaluation of the Incidence of Retinal Vascular Disorders in Routine Ophthalmology Practice: One Year Follow-Up Results. Arch Basic Clin Res 2020; 2(1): 7-10.

Files
ISSN2687-4520 EISSN 2687-4482