Archives of Basic and Clinical Research
Original Article

Mortality Rates of Rehospitalized Patients with COPD in the Last Three Years

1.

Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Alerji ve İmmünoloji Bilim Dalı, Bursa, Türkiye

2.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştrma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Kliniği, İstanbul, Türkiye

3.

İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyoistatistik Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Arch Basic Clin Res 2019; 1: 89-94
DOI: 10.5152/ABCR.2019.19
Read: 1063 Downloads: 534 Published: 18 November 2019

Objective: The aim of this study was to investigate the mortality rates of patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) who were rehospitalized in the last three years.

Materials and Methods: The demographic characteristics of the patients who were hospitalized for at least two consecutive years at the Yedikule Hospital for Chest Diseases in 2016, 2017, and 2018 were evaluated. Their mortality rates and correlations in the district where they lived were evaluated.

Results: In this study, 160 (1.3%) of 12,148 patients admitted to our hospital with COPD diagnosis in the last three years were treated for three consecutive years. Of the 160 patients, 124 (77.5%) were male and their mean age was 63.12±7.59, and 36 (22.5%) were female and their mean age was 61.49±8.19 (p<0.05). Seventeen of the patients died at the end of 2018, and the mortality rate was 16.9%. Mortality rates were similar in male and female patients. The mortality rate was found to be 40% in patients from outside Istanbul, 25% in residents in Zeytinburnu in Istanbul, and 19.3% in residents in other districts (p<0.001). Of the 12,148 patients with COPD, 755 (6.2%) were hospitalized for two years in a row and 1120 (9.2%) for at least two years in a three-year period. Of the 755 COPD patients who were admitted to the hospital for two consecutive years, 559 (74%) were male and 196 were female. Their mean age was 67.12±9.19 (male 66.25±7.78 and female 70.23±9.9), and the mean age of female patients was statistically higher than that of male patients (p<0.01). Of the 755 patients, 301 (39.9%) died at the end of 2018 and the mortality rate was not significantly different between men and women. The mortality rate (42.6%) was higher in Istanbul than other cities of Turkey (p<0.05).The highest mortality rate was found in the residents of Zeytinburnu (51%) (p<0.01). COPD patients (301 patients) who died until the end of 2018 were found to be older (66.26±7.89 vs. 69.44±9.12) (p<0.01). Of 1120 patients with COPD who underwent hospitalization for at least two years, 821 (73.3%) were male and 299 were female. Their mean age was 66.49±8.21 (male 66.04±9.02, female 68.3±6.97) (p>0.05). The mean age of the dead 362 patients was 69.43±7.87, and the mean age of the alive 758 patients was 65.49±8.35 (p<0.05).The mortality rate of 215 patients (19.2%) who were born in Istanbul was 38.6%, patients who were born in other than İstanbul 30.8 mortality rate was 0.8% (p<0.001). For patients who were born in Sivas, Trabzon, and Edirne, mortality rates were higher than for other cities (40%).

Conclusion: As a result, it was determined that the mortality rate of the patients with COPD who had been hospitalized for more than one year was not affected by the age of the patients, but was affected according to the district where the patient lived.


Amaç: Son 3 yılda hastanede yatan KOAH’lı hastalardan mükerrer yıl yatış yapılanların mortalite oranlarını araştırmak amaçlandı.

Gereç ve Yöntem: Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne 2016, 2017 ve 2018 yıllarında KOAH tanısıyla yatış yapılan hastalardan, en az iki yıl üst üste, üç yıl üst üste yatırılanların demografik özellikleri ve yaşadığı ilçeye göre mortalite oranları ve bunların korelasyonlarına bakıldı.

Bulgular: Son 3 yılda hastanemize KOAH tanısıyla yatırılan 12.148 hastanın 160’ı (%1,3), 3 yıl üst üste yatırılarak tedavi görmüştür. Üç yıl üst üste yatış yapılan KOAH’lıların 124’ü (%77,5) erkek ve 36’sı kadın olup yaş ortalamaları erkeklerde 63,12±7,59 kadınlarda ise 61,49±8,19 olarak bulundu (p<0,05). Bu hastaların 27’si 2018 yılı sonu itibariyle eks olmuş olup mortalite oranı %16,9 olarak hesaplandı. Mortalite oranları erkek ve kadın hastalarda benzer bulundu. Yerleşim yeri olarak İstanbul dışından gelen hastalarda mortalite oranı %40 bulunurken, İstanbul içinde de Zeytinburnu’nda ikamet edenlerde %25, diğer ilçelerde ikamet edenlerde ise %19,3 olarak bulundu (p<0,001). 12.148 KOAH’lı hastanın 755’i (%6,2) üst üste 2 yıl, 1.120 hasta ise (%9,2) üç yıllık süreçte en az iki yıl yatırılmıştır. Üst üste iki yıl yatırılan 755 KOAH’lının 559’u (%74) erkek, 196’sı kadın olup yaş ortalaması 67,12±9,19 (erkeklerde 66,25±7,78, kadınlarda 70,23±9,9) olup, kadınlarda daha yüksek bulundu (p<0,01). 755 hastanın 301’i (%39,9) 2018 yılı sonu itibariyle ölmüş olup mortalite oranı erkek ve kadınlarda anlamlı düzeyde farklı bulunmadı. Yerleşim yeri olarak İstanbul dışından gelenlerdeki mortalite oranı (%42,6), İstanbul’da yaşayanlardaki mortalite oranına (%39,5) göre daha yüksek bulundu (p<0,05). En yüksek mortalite oranı %51 ile Zeytinburnu’nda ikamet edenlerde saptandı (p<0,01). 2018 yılı sonuna kadar eks olan eden 301 KOAH’lı, daha yaşlı bulundu (66,26±7,89’a karşın 69,44±9,12) (p<0,01). En az 2 yıl yatışı yapılan KOAH’lı 1120 hastanın 821’i (%73,3) erkek, 299’u kadın olup, yaş ortalaması 66, 49±8,21 (erkeklerin 66,04±9,02, kadınların 68,36±6,97) olarak bulundu (p>0,05). Eks olan 362 hastanın yaş ortalaması 69,43±7,87, eks olmayan 758 hastanınki ise, 65,49±8,35 olarak hesaplandı (p<0,05). Doğum yeri İstanbul olan 215 (%19,2) hastanın mortalite oranı %38,6 iken doğum yeri İstanbul dışında olanlarda oran %30,8 olarak hesaplandı (p<0,001). İstanbul dışında doğanlardan Sivas, Trabzon ve Edirne doğumlularda oran %40 olarak yüksek bulundu. İstanbul’da ikamet edenlerde mortalite %32,1 olarak hesaplanırken, İstanbul dışında ikamet edenlerde %33,8 olarak hesaplandı (p>0,05). İstanbul ilçeleri içinde Fatih’te yaşayanlarda %41,6 ile en yüksek, Zeytinburnu’nda yaşayanlarda %39,7 ile diğer ilçelerden anlamlı olarak yüksek bulundu (p<0,01).

Sonuç: Birden fazla yıl yatış yapılan KOAH’lı hastaların mortalitesini hastanın cinsi ve yaşının etkilemediği, buna karşın yaşadığı ilçeye göre mortalite oranının etkilendiği saptanmıştır. Bu da, sağlığın sosyal bileşenlerinin KOAH mortalitesini etkilediğini göstermiştir.

Cite this article as: Günaydın FE, Günlüoğlu G, Altın S, Kalkan N, Şimşek N, Pamir P, et al. Mortality Rates of Rehospitalized Patients with COPD in the Last Three Years. Arch Basic Clin Res 2019; 1(3): 89-94.

Files
ISSN 2687-4520 EISSN 2687-4482