Archives of Basic and Clinical Research
Original Article

The Effect of Trochanteric Epiphysiodesis in Patients Who Underwent Tönnis Triple Innominate Osteotomy for Legg-Calve-Perthes Disease

1.

Department of Orthopaedics and Traumatology, Erzincan University School of Medicine, Erzincan, Turkey

2.

Department of Orthopaedics and Traumatology, Region Education and Research Hospital, Van, Turkey

3.

Department of Orthopaedics and Traumatology, Baltalimani Bone Disease Education and Research Hospital, İstanbul, Turkey

Arch Basic Clin Res 2021; 3: 6-11
DOI: 10.5152/ABCR.2021.20043
Read: 1192 Downloads: 628 Published: 01 February 2021

Objective: To comparatively evaluate the clinical and radiographic outcomes of performing Tönnis triple innominate osteotomy (TIO) with or without greater trochanteric epiphysiodesis (TE).

Materials and Methods: A total of 37 patients (8 females and 29 males) were enrolled in this retrospective study. Out of them, 14 patients (3 females and 11 males) underwent TE with TIO (TIO+TE group) and 23 patients (5 females and 18 males) underwent TIO only (TIO group). For all patients, the range of motion, leg length discrepancy, and Trendelenburg sign of the affected hips were assessed both preoperatively and at the last control.

Results: At the last control, the mean hip abduction and adduction in the TIO group were significantly higher than those in the TIO+TE group. In terms of Trendelenburg sign and leg length discrepancy, no significant difference was observed between groups. Although the difference in center-trochanteric distance (CTD) between the affected and normal sides was higher in TIO+TE group preoperatively, the difference in articulo-trochanteric distance, CTD, and abductor lever arm length values was the same in the two groups at the latest follow-up.

Conclusion: The results of this study showed that additional TE significantly improved CTD especially in patients who had preoperatively lower CTD values compared to the healthy side.
 


Legg-Calve-Perthes Hastalığı nedeniyle Tönnis Triple Innominate Osteotomi Yapılan Hastalarda Trokanterik Epifizyodezin Etkisi

Amaç: Tönnis üçlü innominat osteotomi (TIO) yapılan hastalarda büyük trokanterik epifizyodez (TE) uygulanan ve uygulanmayan hastaların klinik ve radyografik sonuçlarını karşılaştırmalı olarak değerlendirmektir. 

Gereç ve Yöntemler: Bu retrospektif çalışmaya 37 hasta (8 kadın ve 29 erkek) dahil edildi. Bunlardan 14 hastaya (3 kadın ve 11 erkek) TIO ile TE (TIO + TE grubu), 23 hastaya (5 kadın ve 18 erkek) yalnızca TIO (TIO grubu) uygulandı. Tüm hastalarda etkilenen kalçaların hareket açıklığı, bacak uzunluğu farkı ve Trendelenburg işareti hem ameliyat öncesi hem de son kontrolde değerlendirildi. 

Bulgular: Son kontrolde, TIO grubundaki ortalama kalça abdüksiyonu ve adduksiyonu, TIO + TE grubundakilerden anlamlı derecede yüksekti. Trendelenburg işareti ve bacak uzunluğu farkı açısından gruplar arasında anlamlı bir fark gözlenmedi. Ameliyat öncesi TIO + TE grubunda etkilenen ve normal taraflar arasındaki merkez-trokanterik mesafe (CTD) farkı daha yüksek olmasına rağmen, son kontrollerinde artikülo-trokanterik mesafe, CTD ve abdüktör kaldıraç kol uzunluğu değerlerindeki fark, iki grupta aynı idi.

Sonuç: Bu çalışmanın sonuçları, özellikle preoperatif olarak daha düşük CTD değerlerine sahip hastalarda sağlıklı tarafa göre ilave TE’nin CTD’yi önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermiştir.
 

Cite this article as: Gür V, Yapıcı F, Albayrak K, Yıldırım T, Bursalı A. The Effect of Trochanteric Epiphysiodesis in Patients Who Underwent Tönnis Triple Innominate Osteotomy for Legg-Calve-Perthes Disease. Arch Basic Clin Res 2021; 3(1): 6-11.

Files
EISSN 2687-4482