Archives of Basic and Clinical Research
Review

The Role of Computerized Tomography in Diagnosis and Follow-Up in COVID-19 Pneumonia

1.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

2.

Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

Arch Basic Clin Res 2021; 3: 111-119
DOI: 10.5152/ABCR.2021.20047
Read: 621 Downloads: 270 Published: 21 October 2021

The 2019 new coronavirus disease (COVID-19) has become a major public health problem spreading around the World. Since SARS-CoV-2 primarily involves the respiratory system, radiological methods, especially thorax Computed Tomography (CT), continue to play an important role in the diagnosis of COVID-19 pneumonia and evaluation of response to treatment during the pandemic process. Thorax CT is beneficial in reaching a rapid and accurate diagnosis, which is very important for the differential diagnosis of COVID-19, especially in patients with moderate-to-severe clinical findings and patients with a high probability of having a positive test. Typical and probable CT findings of COVID-19 pneumonia have been described. In order to use a common language, radiologists need to convey these findings to relevant physicians with a structured reporting system that indicates the degree of suspicion for COVID-19 pneumonia. Thus, positive contributions can be made in pandemic management and triage. In this review, the role of radiology and lung imaging in patient management during the SARS-CoV-2 pandemic, typical/possible thoracic CT findings identified in COVID-19 pneumonia are reviewed in the guidance of literature information and the current structured reporting systems are summarized.


COVID-19 Pnömönisinde Tanı ve Takipte Bilgisayarlı Tomografinin Rolü

2019 yeni koronavirüs hastalığı (COVID-19), tüm dünyaya yayılan önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. SARS-CoV-2ʹnin primer olarak solunum sistemini tutması nedeniyle radyolojik yöntemler, özellikle toraks Bilgisayarlı Tomografi (BT), pandemi sürecinde COVID-19 pnömonisi tanısında ve tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde önemli bir rol oynamaya devam etmektedir. Toraks BT, özellikle orta-şiddetli klinik bulguları olan hastalarda ve testin pozitif çıkma olasılığı yüksek hastalarda, COVID-19 ayırıcı tanısı için çok önemli olan hızlı ve doğru tanıya ulaşmada fayda sağlamaktadır. COVID-19 pnömonisinin tipik ve olası BT bulguları tanımlanmıştır. Radyologların ortak bir dil kullanmak adına bu bulguları COVID-19 pnömonisi için kuşku derecesini belirten yapılandırılmış bir raporlama sistemi ile ilgili hekimlere aktarması gerekmektedir. Böylece pandemi yönetiminde ve triajda olumlu katkılar sağlanabilir. Bu derlemede SARS-CoV-2 pandemisi sırasında radyolojinin ve akciğer görüntülemenin hasta yönetiminde rolü, COVID-19 pnömonisinde tanımlanan tipik/olası toraks BT bulguları literatür bilgileri ışığında gözden geçirilmiş ve mevcut yapılandırılmış raporlama sistemleri özetlenmiştir.

Cite this article as: Güven F, Oğul H, Eren S, Aydın F, Aydın S, Kantarcı M. The role of computerized tomography in diagnosis and follow-up in COVID-19 pneumonia. Arch Basic Clin Res. 2021; 3(3): 111–119.

Files
ISSN 2687-4520 EISSN 2687-4482