Archives of Basic and Clinical Research
Original Article

Thorax Computed Tomography Findings in Patients with New Coronavirus Infection (COVID-19)

1.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Arch Basic Clin Res 2020; 2: 87-92
DOI: 10.5152/ABCR.2020.20025
Read: 725 Downloads: 190 Published: 01 September 2020

Objective: This study aimed to investigate the importance of computed tomography (CT) in patients with coronavirus disease 2019 (COVID-19) and to evaluate CT findings in these patient.

Materials and Methods: Patients who were admitted to our hospital with a suspicion of COVID-19 and who underwent thorax CT and transcriptase-polymerase chain reaction were retrospectively scanned from our database. Patients with at least one pathology in favor of COVID-19 pneumonia were included in the study and their CT images were evaluated by two experienced radiologists.

Results: In the evaluation of 65 thorax CT images, ground glass density was noted in all cases. Among the other findings, the following were observed; consolidation in 38 patients (58%), vascular prominence in 17 (26%), paving stone appearance in 26 (40%), nodules in 14 (22%), halo sign in 9 (14%), reverse halo sign in 2 (3%), bud branch appearance in 12 (18%), fibrosis in 21 (32%), air bronchogram in 10 (15%), bronchial wall injury in 11 (17%), pleural effusion in 7 (11%), pericardial effusion in 2 (3%), and mediastinal lymphadenopathy in 10 (15%).

Conclusion: Although there is no specific finding of COVID-19 pneumonia, CT plays an important role in the early treatment, isolation, and follow-up of patients.

 


 

Yeni Coronavirüs Enfeksiyonunda (COVID-19) Toraks BT Bulguları

 

Amaç: Bu çalışmanın amacı COVID-19 hastalığı düşünülen olgularda bilgisayarlı tomografinin (BT) değerini araştırmak ve ortaya çıkan bulguları tespit etmektir.

Gereç ve Yöntem: Retrospektif olarak hastanemize COVID-19 şüphesiyle başvurup toraks BT çekilen ve aynı zamanda transkriptaz- polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) testi yapılan hastalar veri tabanımızdan tarandı. Deneyimli iki radyolog tarafından BT görüntüler değerlendirilerek COVID-19 pnömonisi lehine en az bir patoloji tespit edilen hastalar çalışmaya dahil edildi.

Bulgular: Toplamda 65 toraks BT’nin değerlendirilmesinde; buzlu cam dansitesi vakaların hepsinde mevcut olup; 9’unda unilateral (%14), 56’sında bilateral (%86) tutulum, 5 tanesinde lobar (%8), 60’ında multilobar (%72) yerleşim, 1 hastada sadece santral (%2), 15 BT’de santral ve periferal (%23), 49’unda ise sadece periferal dağılım (%75) görüldü. Tespit edilen diğer bulgular arasında bulunan; konsolidasyon 38 (%58), vasküler belirginleşme 17 (%26), kaldırım taşı görünümü 26 (%40), nodül 14 (%22), halo bulgusu 9 (%14), ters halo bulgusu 2 (%3), tomurcuklu dal görünümü 12 (%18), fibrozis 21 (%32), hava bronkogramı 10 tanesinde (%15), bronş duvar hasarı 11 (%17), plevral efüzyon 7 (%11), perikardiyal efüzyon 2 (%3), mediastinal LAP ise 10 vakada (%15) tespit edildi.

Sonuç: COVID-19 pnömonisinin spesifik bir görüntüsü olmasa da lezyonların dağılım şekli ve yerleşimi özellik arz etmektedir. Hastaların erken tedavi ve izolasyonunda ve aynı zamanda hasta takibinde BT önemli rol oynamaktadır.

Cite this article as: Gözgeç E, Eren S, Oğul H, Aydın F, Ay M, Kantarcı M. Thorax Computed Tomography Findings in Patients with New Coronavirus Infection (COVID-19). Arch Basic Clin Res 2020; 2(3): 87-92.

Files
ISSN 2687-4520 EISSN 2687-4482