Archives of Basic and Clinical Research
Original Article

Association Between Atherogenic Index of Plasma, Blood Pressure and Impaired Glucose Metabolism; Results of Diabetes Screening in a Tertiary Healthcare Center

1.

Erzincan University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Erzincan, Turkey

2.

Erzincan University, Mengücek Gazi Training and Research Hospital, Obesity Center, Erzincan, Turkey

3.

Department of Internal Medicine, Atatürk University School of Medicine, Erzurum, Turkey

4.

Department of Internal Medicine, Ankara Gülhane Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

Arch Basic Clin Res 2020; 2: 73-79
DOI: 10.5152/ABCR.2020.20026
Read: 2105 Downloads: 800 Published: 01 September 2020

Objective: Atherogenic index of plasma (AIP) is a relatively new index used to predict the risk of cardiovascular diseases in the general population. AIP has been shown to be associated with increased fasting plasma glucose (FPG) levels, diabetes mellitus, and metabolic syndrome. However, to the best of our ­knowledge, no study has investigated the relationship between AIP and impaired glucose metabolism using oral glucose tolerance test and hemoglobin A1c (HbA1c) level.

Materials and Method: AIP was calculated using the formula involving the logarithm of the molar ratio of triglyceride to high-density lipoprotein cholesterol. The association among AIP, glucose metabolism parameters, and diabetes status was analyzed.

Results: The frequency of prediabetes and diabetes among the study subjects was 48.2% (n=216) and 20.5% (n=92), respectively. Overall, 52.7% of the subjects were in the low-risk group (AIP<0.11), 12.5% in the intermediate-risk group (AIP 0.11–0.21), and 34.8% in the high-risk group (AIP>0.21). An increased AIP (high-risk group) was significantly associated with prediabetes and diabetes. AIP was also significantly correlated with systolic and diastolic blood pressures and HbA1c, FPG, and 2-hour plasma glucose levels.

Conclusions: AIP was significantly associated with the parameters of diabetes and metabolic syndrome. Simple calculations from fasting lipid panel results may provide further information to evaluate the risk of cardiovascular diseases risk in patients with prediabetes and diabetes.

 


 

Plazma Aterojenik İndeksi, Kan Basıncı ve Bozulmuş Glikoz Metabolizması Arasındaki İlişki; Üçüncü Basamak Sağlık Merkezinde Diyabet Taraması Sonuçları

 

Amaç: Aterojenik plazma indeksi (AIP), genel popülasyonda kardiyovasküler hastalık riskini tahmin etmek için kullanılan nispeten yeni bir indekstir. AIP’nin yüksek açlık plazma glukoz (FPG) seviyeleri, diabetes mellitus ve metabolik sendrom ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bununla birlikte, literatür taramamıza göre, oral glukoz tolerans testi ve hemoglobin A1c (HbA1c) düzeyi kullanılarak AIP ile bozulmuş glukoz metabolizması arasındaki ilişkiyi araştıran bir çalışma yapılmamıştır.

Gereç ve Yöntem: AIP, trigliseritin yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterole molar oranının logaritmasını içeren formül kullanılarak hesaplandı. AIP, glikoz metabolizması parametreleri ve diyabet durumu arasındaki ilişki analiz edildi.

Bulgular: Çalışma katılımcıları arasında prediyabet ve diyabet sıklığı sırasıyla %48,2 (n=216) ve %20,5 (n=92) idi. Genel olarak, katılımcıların %52,7’si düşük risk grubunda (AIP<0,11), %12,5’i orta risk grubunda (AIP 0,11-0,21) ve %34,8’i yüksek risk grubunda (AIP>0,21) idi. Yüksek AIP (yüksek risk grubu), prediyabet ve diyabet ile önemli ölçüde ilişkiliydi. AIP ayrıca sistolik ve diyastolik kan basınçları ve HbA1c, FPG ve 2 saatlik plazma glukoz seviyeleri ile önemli ölçüde ilişkiliydi.

Sonuçlar: AIP, diyabet ve metabolik sendrom parametreleri ile önemli ölçüde ilişkiliydi. Açlık lipid paneli sonuçlarından basit hesaplamalar, prediyabet ve diyabetli hastalarda kardiyovasküler hastalık riskini değerlendirmek için daha fazla bilgi sağlayabilir.

Cite this article as: Akbaş EM, Akbaş N, Timuroğlu A, Tahirler H, Demirtaş L, Özçiçek F, et al. Association Between Atherogenic Index of Plasma, Blood Pressure and Impaired Glucose Metabolism; Results of Diabetes Screening in a Tertiary Healthcare Center. Arch Basic Clin Res 2020; 2(3): 73-9.

Files
EISSN 2687-4482