Archives of Basic and Clinical Research
Original Article

The Effect of Single Value Positivity in 100 g OGTT on Maternal and Fetal Outcomes

1.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilimdalı, Erzincan, Türkiye

Arch Basic Clin Res 2021; 3: 100-104
DOI: 10.5152/ABCR.2021.21004
Keywords : 100 gr. OGTT, GDM, apgar
Read: 464 Downloads: 238 Published: 21 October 2021

Objective: In this study, we aimed to evaluate the obstetric and perinatal outcomes of a single value positivity in the 100 gram Oral Glucose Tolerance Test (OGTT).

Materials and Methods: 80 patients with single positivity of 100 gr OGTT, and 122 control patients with normal fasting blood glucose and 50 gr OGTT were included to this retrospective study. Macrosomia, primary cesarean section, polyhydramnios, 1st and 5th minute apgar scores and hospitalization rates to the neonatal intensive care unit were compared between the groups.

Results: While the rate of macrosomia was 18.8% in the patient group, it was 9% in the control group, the difference was statistically significant (P = .04). While the rate of primary cesarean section was 22.5% in the patient group, it was 11.5% in the control group (P = .03). While polyhydramnios was seen in 7.5% of the patient group, it was seen in 1.6% of the control group, the difference was statistically significant (P = .03). The number of fetuses with a 1st minute apgar score <5 was 7 in the patient group and 8 in the control group, the difference was not statistically significant (P = .56). The number of fetuses with a - 5th minute apgar score <7 was 5 in the patient group and 2 in the control group, the difference was not statistically significant (P = .08). The rate of hospitalization to the neonatal care unit was 12.5% in the patient group and 4.1% in the control group ( P = .02).

Conclusion: 100 gr. OGTT single value positivity is associated with increased maternal and fetal complications.


100 Gram OGTT’de Tek Değer Pozitifliğinin Maternal ve Fetal Sonuçları

Amaç: Bu çalışmada,100 gram oral glukoz tolerans testi (OGTT)’- deki tek değer yüksekliğinin obstetrik ve perinatal sonuçlarını değerlendirmeyi amaçladık.

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya retrospektif dosyaları taranarak, 100 gr OGTT tek değer yüksekliği olan 80, açlık kan şekeri ve 50 gr. OGTT’si normal 122 kontrol grubunda hasta dahil edildi. Gruplar arasında makrozomi, primer sezeryan, polihidroamniyoz, 1-5. dakika apgar skoru ve yenidoğan yoğun bakım ünitesine yatış oranları karşılatırıldı.

Bulgular: Makrozomi oranı hasta grubunda %18,8 iken, kontrol grubunda %9 olarak izlendi, fark istatistiksel olarak anlamlıydı (P = .04). Primer sezaryen oranı hasta grubunda %22.5 iken, kontrol grubunda %11.5 olarak izlendi, fark istatistiksel olarak anlamlıydı (P = .03). Polihidroamniyoz hasta grubunun %7.5ʹunda görülürken, kontrol grubunun % 1.6’sınde görüldü, aradaki fark istatistiksel olarak anlamlıydı (P = .03). Apgar skoru her iki grupta karşılaştırıldığında; 1.dakika apgar skoru <5 olan fetüs sayısı hasta grubunda 7, kontrol grubunda ise 8ʹdi, fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (P = .56). 5.dakika apgar skoru <7 olan fetüs sayısı hasta grubunda 5, kontrol grubunda 2 olarak görüldü, fark istatistiksel olarak anlamlı değildi (P = .08). Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatış oranı hasta grubunda %12.5, kontrol grubunda ise %4.1 olarak izlendi, fark istatistiksel olarak anlamlıydı (P = .02).

Sonuç: 100 gr. OGTT tek değer yüksekliği artmış maternal ve fetal komplikasyonlarla ilişkilidir.

Cite this article as: Kiremitli S, Kiremitli T, Uluğ P, et al. The effect of single value positivity in 100 g OGTT on maternal and fetal outcomes. Arch Basic Clin Res. 2021; 3(3): 100–104.

Files
ISSN 2687-4520 EISSN 2687-4482